Algemene voorwaarden

23 mei 2022

Juridische informatie en contactgegevens
Bedrijfsnaam: Halal Merken / Kubra Arts
KvK nummer (Kamer van Koophandel): 65561008
Btw-identificatienummer: NL002196041B36
Bankrekeningnummer: NL41ABNA0246517077 t.n.v. Kubra Arts
Telefoon 1: 06 42 15 57 86 (zakelijk)
E-mail: info@kubra-arts.nl
Website: www.kubra-arts.nl
Vestigingsadres: Sterrenstraat 36, 7521ZP Enschede, Alleen op afspraak.

 

Begrippen
1.  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan met Halal Merken.
b. Partijen: de opdrachtgever en Kubra Arts
c. Opdracht: de diensten of producten die Halal Merken aan opdrachtgever levert op grond van een door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen overeenkomst.

 

Offertes en aanvaarding van de opdracht
2. Halal Merken kan een offerte opstellen waarin zij aangeeft welke dienst(en) en/of producten geleverd zullen worden en welk bedrag hiervoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de opdracht is bindend.
3. Het aanbod in een offerte kan binnen 14 dagen na verzending door opdrachtgever worden aanvaard. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn vervalt het aanbod. Opdrachtgever is nimmer verplicht het aanbod te aanvaarden.
4. Als opdrachtgever akkoord wil gaan met het aanbod in de offerte, dan dient opdrachtgever schriftelijk akkoord te gaan.
5. Na aanvaarding van het aanbod uit de offerte mag de opdracht slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Halal Merken is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde bedrag aan te passen.

 

Uitvoering van de opdracht
6. Kubra Arts zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze conformiteitsgarantie is niet van toepassing op overeenkomst met rechtspersonen, natuurlijke personen in uitoefening van beroep of bedrijf en derden anders dan consumenten.
7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Kubra Arts het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
8. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kubra Arts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Kubra Arts worden verstrekt.
9. Opdrachtgever verklaart dat de door hem aangeleverde informatie juist, volledig en naar waarheid is.
10. Opdrachtgever verklaart akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
11. Het is opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.
12. Opdrachtgever verleent een last/volmacht aan Kubra Arts om een klacht/bezwaar/verweer in te dienen (buitengerechtelijk/gerechtelijk traject). Voor de formaliteit en ter bewijs zal opdrachtgever de last/volmacht ook aan Kubra Arts bij separaat formulier verlenen.
13. Indien een claim (bestaand in geld) door Kubra Arts bij de tegenpartij incasseert, zal opdrachtgever in alle gevallen 20% van het totaal geinde compensatiebedrag aan Halal Merken verschuldigd zijn. Dit geldt ook ten aanzien van een transitievergoeding. Kubra Arts komt 20% van het meerdere (transitievergoeding) toe.
14. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, komen Kubra Arts toe. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruikersrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst.
15. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen declaraties dienen uiterlijk binnen twee weken na de betaaldatum, dan wel na het ontstaan daarvan, schriftelijk te worden voorgelegd via info@halalmerken.nl. Halal Merken spant zich in om binnen om zo spoedig mogelijk op de klacht te reageren. Let wel, ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

 

Geheimhouding
16. Kubra Arta gaat vertrouwelijk om met alle informatie die door opdrachtgever aan haar worden verstrekt (zie privacyverklaring). Hetzelfde geldt voor opdrachtgever.

 

Betalingsvoorwaarden
17. Alle door Kubra Arts genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
18. Kubra Arts stuurt haar opdrachtgevers een elektronische factuur, tenzij anders is overeengekomen.
19. De betalingstermijn bedraagt in beginsel 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
20. Bij gebreke van betaling ontvangt de opdrachtgever een aanmaning. Blijft ook na deze aanmaning de betaling uit, dan ontvangt de opdrachtgever een ingebrekestelling. In dit geval is de opdrachtgever verplicht om de wettelijke rente te betalen over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtgever in verzuim is de ingebrekestelling te betalen, dan zijn tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, mocht dit noodzakelijk zijn om de vordering te innen.

 

Aansprakelijkheid
21. Als Kubra Arts haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan vergoedt zij de schade die daaruit volgt. De hoogte van deze vergoeding is beperkt tot het reeds door opdrachtgever betaalde bedrag.
22. In de volgende gevallen wordt schade niet uitgekeerd:

  • In geval Halal Merken geen schuld heeft;
  • In geval van overmacht;
  • In geval er een fout is gemaakt door een externe partij;
  • Bij fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden op onze website;
  • Als er sprake is van indirecte schade, zoals vermogensschade die bestaat uit gemiste winst of schade die indirect het gevolg is van een schadeveroorzakende gebeurtenis.

23. Iedere aanspraak die opdrachtgever op de vergoeding van schade heeft, vervalt na 6 maanden nadat de schade bij de opdrachtgever bekend is geworden of nadat de opdrachtgever redelijkerwijs bekend had kunnen worden met het bestaan van de schade.

 

Opschorting en beëindiging van de overeenkomst
24. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Kubra Arts nadat zij opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag is voldaan.
25. Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden/annuleren buiten de bedenktermijn genoemd in artikel 33, echter is Halal Merken gerechtigd om de reeds door haar verrichte werkzaamheden in rekening te brengen. Na ontbinding is Kubra Arts niet verplicht enige tot dan toe vervaardigde materialen of (concept-) adviezen te verstrekken aan wie dan ook.
26. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Kubra Arts het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat deze gegevens wel zijn aangeleverd. Uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht.
27. Bij opschorting in de zin van dit artikel is Kubra Arts niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.
28. Indien uit door de opdrachtgever na aanvaarding verstrekte informatie blijkt dat uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is of dat deze informatie een wezenlijk ander karakter aan de opdracht geeft dan zoals vastgelegd in de offerte, is Kubra Arts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan weel meerkosten in rekening te brengen.
29. Kubra Arts kan elke levering van diensten met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, wanneer de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling of in faillissement komt te verkeren.

 

Herroepingsrecht
30. Opdrachtgever kan de overeenkomst met Kubra Arts gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
31. De in artikel 33 genoemde bedenktijd gaat in op de dag van het sluiten van de overeenkomst.
32. Als opdrachtgever gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Kubra Arts.

 

Wijzigingen algemene voorwaarden
33. Kubra Arts heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
34. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Kubra Arts zal opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen en per welke datum de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht worden. Opdrachtgever heeft tot de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden, het recht om de overeenkomst te beëindigen.
35. Op alle rechtsverhoudingen tussen Kubra Arts en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
36. Mochten er conflicten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Enschede.
37. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘’schriftelijk’’ mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
38. Kubra Arts neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie dat het beoogde resultaat wordt bereikt.
39. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kubra Arts niet toegestaan door haar geproduceerde werken te verveelvoudigen, te exploiteren of aan derden beschikking te stellen, behoudens voor zover noodzakelijk met betrekking tot het doel van het werk.